Hodnotitelia uchádzačov o certifikáciu 

Hodnotitelia sú odborníci na riadenie projektov na vysokej úrovni, ktorí okrem profesionality v oblasti riadenia projektov, programov a portfólia preukázali, že:

 • dokonale poznajú certifikačný systém IPMA 4-LC,
 • majú dôkladnú znalosť dokumentov požadovaných v procese certifikácie a metód posudzovania kandidátov,
 • majú certifikát IPMA,
 • dostali odporúčanie od svojich vlastných hodnotiteľov,
 • vyznačujú sa neustálym profesionálnym rozvojom,
 • pravidelne sa zúčastňujú na školeniach organizovaných SIPR.

Hodnotitelia sú pre túto funkciu menovaní Správnou radou SIPR.

Hodnotitelia sú povinní:

 • dodržiavať všetky politiky, postupy a predpisy týkajúce sa vykonávania certifikácie potrebnej na zachovanie nestrannosti a dôvernosti,
 • aktívne zamedzovať konfliktu záujmov,
 • objektívne a nestranne hodnotiť všetkých žiadateľov a kandidátov.

Hodnotitelia posudzujú spôsobilosti uchádzača na základe jednej alebo viacerých metód hodnotenia, ako sú: dokumenty uchádzača o prihlášku, ústne vyhlásenia a prezentácie, využitie zručností v praxi kandidátom, vlastné pozorovania správania uchádzača. 

V súčasnosti spolupracujú so SIPR títo hodnotitelia:

 • Jana Beleš Hurtová
 • Silvia Drahošová
 • Alena Omániková
 • Adriana Mitríková
 • Petr Všetečka
 • Dean Reš
 • Peter Sochna