Slovník projektového riadenia 

Tento slovník nie je iba pre profesionálnych projektových manažérov, ale pre všetkých ľudí dotknutých projektami, prekračujúcimi hranice nielen jednotlivých organizácií a odvetví, ale aj regiónov a štátov.

Títo ľudia sa potrebujú zhodnúť na jednotnom odbornom jazyku. Vieme, že v každej reči má veľa slov viacero významov a často nie je čas hľadať a dohodnúť ich správne kombinácie. Slovenské názvoslovie môže byť dobrou pomôckou tiež pre vzdelávacie a poradenské organizácie. Problémy s nejednotným názvoslovím vrcholia pri overovaní odbornej spôsobilosti odborníkov na projektové riadenie. Certifikácia musí byť totiž nezávislá od lektorov, trénerov a poradcov a má vychádzať z jednotného štandardu spôsobilostí. Problémy s nejednotným názvoslovím sťažujú niekedy aj súdne spory o uskutočnení projektov.

Výhodou tohto slovníka oproti iným slovníkom je, že je nielen rozsiahlejší – ale okrem prekladov pojmov z rôznych prameňov obsahuje aj výklad jednotlivých pojmov. Za najväčšiu výhodu považujeme, že jednotlivé pojmy vo výkladovej časti sú prepojené hypertextovým odkazmi, čo čitateľovi elektronickej verzie podstatne uľahčí vyhľadávanie výkladov k vzájomne súvisiacim pojmom projektového riadenia. Toto je tretie, ďalej rozšírené a obsahovo prehĺbené vydanie slovenského výkladového slovníka projektového riadenia. Prvé vydanie z marca r.2009 vzniklo v neľahkých diskusiách a z viacerých podkladov niekoľkoročným starostlivým hľadaním ich prieniku. Druhé aj tretie vydanie som pripravil v spolupráci s R. Ch. Takáčom počas našej spoločnej práce na Príručke pre profesionálne riadenie projektov Uzda na projekt. Vyšli sme pri tom z 2. vydania Slovníka. Obsahové prehĺbenie tretieho vydania Slovníka spočíva v:

  • doplnení viacerých nových pojmov,
  • doplnení mnohých hypertextových odkazov v doterajších textoch,
  • zohľadnení názvoslovia z pracovného znenia prekladu Návodu na projektové riadenie ISO 21500:2012,
  • sprehľadnení nadväzností definícií niektorých pojmov, používaných v praxi v rôznych významoch (napr. problém – rozpor – konflikt).

Poznatky o projektovom riadení sa celosvetovo búrlivo vyvíjajú. Preto vám budem vďačný tak za Vaše pripomienky k jestvujúcim pojmom a ich výkladu, ako aj za námety na zaradenie nových, prípadne vyradenie zbytočných pojmov. Môžete ich vrátane upozornení na prípadné preklepy, za ktoré sa vopred ospravedlňujem, posielať na adresu igor.travnik@gmail.com.