IPMA stupeň D 

IPMA stupeň D

Vstupné požiadavky: nie sú potrebné žiadne skúsenosti. Kandidát by mal poznať prvky spôsobilosti súvisiace s projektovým riadením. 

Certifikát má platnosť na 5 rokov. Po uplynutí tejto doby môže certifikovaný manažér podať žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu o ďalších 5 rokov. (Podrobnosti na stránke Recertifikácia)

Pre získanie certifikátu IPMA stupeň D je potrebné:

1.krok: Vyplnenie dokumentov

  Dokumenty ku certifikácii:

  1. Objednávka k certifikácii IPMA stupeň D – 2. časť
  2. Formulár pre sebahodnotenie

Dokumenty je potrebné vyplniť podľa pokynov v PPZ – Pokyny pre záujemcov a návodov uvedených priamo v šablónach.

2.krok: Certifikačná skúška a simulačný workshop

  • I deň – Písomná certifikačná skúška (1 deň)

Online certifikácia pre IPMA stupeň D

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať zatiaľ do 26.3.2021.

Certifikácia podľa IPMA stupeň D sa uskutočňuje online ako individuálna skúška uchádzača vykonávaná jedným virtuálne prítomným hodnotiteľom, ktorý preverí Vaše znalosti v dvoch krokoch:

  1.  Test: Uchádzač od certifikačného orgánu dostane URL odkaz, pomocou ktorého bude mať prístup k testu so 68 otázkami, na ktoré musí zodpovedať do 60 minút. Test bude realizovať pod dohľadom nášho certifikačného orgánu prostredníctvom kamery a mikrofónu na svojom počítači. Celý priebeh skúšky bude zaznamenaný.
  2. Alt I) Otvorené otázky: po ukončení testu dostane uchádzač e-mailom prípadovú štúdiu s otvorenými otázkami ako MS Word dokument. Riešenie prípadovej štúdie vpisuje priamo do dokumentu. Certifikačný orgán bude tiež online prítomný v tejto 120-minútovej časti skúšky pre zabezpečenie plnenia podmienok certifikačnej skúšky. Po dokončení uchádzač zašle vyplnený dokument e-mailom a počká vo videokonferencii, kým nedostanete potvrdenie o správnom prijatí od certifikačného orgánu.

alebo

  • Alt II) Otvorené otázky: túto časť je možné nahradiť Správou pre IPMA stupeň D, spísanou uchádzačom v predpripravenom formulári s opisom prvkov spôsobilosti podľa ICB4/SPS4, zaslanou certifikačnému orgánu v predstihu pred termínom Testu, ktorou uchádzač preukážete svoje znalosti hodnotených prvkov spôsobilosti zodpovedajúce úrovni certifikácie IPMA level D.

Kontakt na administrátorku certifikácie: