Recertifikácia 

Je pravidelné preskúmavanie plnenia požiadaviek na certifikovaného odborníka na projektové riadenie a zrušenie, alebo obnova platnosti certifikátu IPMA. Uskutočňuje sa na žiadosť držiteľa certifikátu pri ukončení platnosti jeho certifikátu (pre všetky IPMA stupne je platnosť certifikátu 5 rokov). Držiteľ certifikátu IPMA vo vlastnom záujme sleduje plynutie doby platnosti svojho certifikátu a včas požiada o recertifikáciu (odporúčame cca mesiac pred uplynutím platnosti certifikátu).

V záujme úspešnej recertifikácie si prosím dôsledne prečítajte nižšie uvedené informácie.

Pre začatie recertifikácie je potrebné:

 • Online objednávka ku recertifikácii  ➢ po registrácii obdržíte emailom notifikáciu o registrácii.
 • Následne ďalším emailom získate prístup do systému a podrobné inštrukcie pre nahratie ostatných dokumentov do vašej zložky.

Dokumenty ku recertifikácii:

Dokumenty je potrebné vyplniť podľa pokynov v PPZ – Pokyny pre záujemcov a návodov uvedených priamo v šablónach.

Na základe online registrácie a následného doručenia všetkých príloh na recertifikáciu bude vystavená faktúra.

V prípade záujmu o recertifikáciu prosím kontaktujte administrátorku.
Kontakt na administrátorku certifikácie:
Alexandra Fidlerová, 0911 257 180, mail: certification@ipmaslovakia.sk

Poplatky za recertifikačný proces nájdete TU

Hodnotitelia na základe údajov v objednávke skúmajú:

 1. či uchádzač vlastní platný certifikát odborníka na projektové riadenie príslušného stupňa IPMA, na ktorý sa prihlásil na recertifikáciu,
 2. konzistentnosť a dôveryhodnosť uchádzačovho testu sebahodnotenia
 3. či uchádzač ešte pôsobí ako odborník na projektové riadenie a v období 5 rokov (60 mesiacov) od poslednej certifikácie/recertifikácie spĺňa podmienky:
  • z vykonávaných profesijných aktivít vykonával prax minimálne 30 mesiacov v príslušnej roli na projektoch so zložitosťou adekvátnou pre stupeň certifikátu, ktorý vlastní,
   • ak sa recertifikuje na stupeň C – riadil projekty so zložitosťou 1,6 alebo bol zástupca PM na projektoch so zložitosťou projektu minimálne 2,5;
   • ak sa recertifikuje na stupeň B – riadil projekty so zložitosťou 2,5 alebo bol zástupca PM na projektoch so zložitosťou projektu minimálne 3,2;
   • ak sa recertifikuje na stupeň A – riadil veľmi zložité projekty, so zložitosťou minimálne 3,2),
  • poskytol dôkazy o ďalšom odbornom vzdelávaní minimálne 35 hodín priebežného profesionálneho rozvoja (PPR) ročne, (t.j. celkom 175 hodín) od poslednej certifikácie,
  • pôsobil v súlade s kódexom profesionálnej etiky.

Hodnotitelia overujú pravdivosť údajov, uvedených uchádzačom, prostredníctvom referenčných kontaktov v Správe o praxi a vzdelávaní.

Nesplnenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok je dôvodom na nevydanie nového certifikátu uchádzačovi. Hodnotitelia rozhodnú, či pre posúdenie ich splnenia je potrebné doplnenie údajov, alebo osobný pohovor s uchádzačom.

Proces recertifikácie trvá približne jeden mesiac.

Držiteľ certifikátu vo vlastnom záujme sleduje plynutie doby platnosti certifikátu a iniciuje proces recertifikácie ideálne jeden mesiac pred uplynutím platnosti certifikátu, najneskôr však 6 mesiacov po uplynutí platnosti certifikátu (túto lehotu je možné na základe relevantne odôvodnenej žiadosti predĺžiť na maximálne 12 mesiacov).

Ak držiteľ certifikátu nepodá v priebehu uvedeného časového obdobia žiadosť o recertifikáciu, jeho certifikát stratí platnosť a jeho opätovné získanie je možné iba podaním novej objednávky na certifikáciu a musí prejsť aktuálne platným certifikačným procesom

Certifikáciou zvyšujeme svoju kvalifikáciu