Výhody IPMA certifikácie

Projektový manažment ako profesia naberá posledné roky na dôležitosti. A hoci existujú formálne definované znalosti, skúsenosti a spôsobilosti, ktoré musí mať kvalitný projektový manažér, tieto neboli doposiaľ často vyžadované.

Momentálne najmä v súvislosti s narastajúcou potrebou efektivity, šetrenia zdrojov a rýchlej odozvy na zákaznícke potreby sa do popredia dostávajú požiadavky na overených a kvalitných projektových manažérov. Toto overenie ich kvality je možné dosiahnuť využitím nezávislej certifikácie projektových manažérov.

Aktuálne sú vo svete platné a najviac uznávané certifikácie IPMA®,
PMI® a  PRINCE2® . Viacero projektových manažérov a ich zamestnávateľov sa prirodzene zaujíma o to, ktorý z nich je najlepší. Cieľom tohto článku je vyzdvihnúť výhody IPMA® certifikácie oproti ostatným a jej etablovanie ako najkomplexnejšieho certifikačného štandardu.

 • IPMA alebo International Project Management Association je najstarším združením projektových profesionálov na svete.
 • Ako jediná sa zaoberá testovaním nielen metodických spôsobilostí (tzv. hard skills) ale aj sociálnych spôsobilostí (tzv. soft skills). Tie predstavujú podstatné faktory úspešnosti pri riadení projektov.
 • Vydáva publikáciu IPMA Competence Baseline – ICB, ktorá definuje spôsobilosti (competences) projektového manažéra a slúži ako podklad pre skúšku. Hovorí o tom, čo má ovládať dobrý projektový manažér. Testuje celú jeho osobnosť.
  PMI  a PRINCE2   sa sústredia na procesy, roly a postupy.
 • Poskytuje väčšiu variabilitu certifikácii podľa skúsenosti. Umožňuje vystaviť certifikát pre člena projektového tímu – IPMA Level D® , projektového manažéra IPMA Level C® , manažéra komplexných projektov/ programov/ portfólia IPMA Level B® a riaditeľa komplexných projektov/ programov/ portfólia IPMA Level A® . Tým je možné plánovať kariérnu cestu projektového personálu. PRINCE2   má 2 základné stupňe P2 Foundation a PRINCE2 Practitioner. PMI  ponúka CAPM pre členov tímu a PMP pre projektových manažérov.
 • Podmienkou získania vyšších stupňov je aj dokladovanie niekoľkých rokov praxe pri riadení relevantných projektov. IPMA vychádza z toho, že nestačí naučiť sa teóriu. Pre zamestnávateľa alebo zákazníka to poskytuje vyššiu istotu v tom, že držiteľ týchto certifikátov stupňa B, C a A má naozaj skúsenosť s riadením projektov. Doklad o praxi vyžaduje aj PMI  . Naproti tomu PRINCE2  prax uchádzačov neoveruje.
 • Výhodou tejto certifikácie je aj to, že ako jediná sa realizuje v slovenskom jazyku. PMI a PRINCE2  skúšky sú realizované v anglickom jazyku. Tým sa komplexnosť skúšky môže pre niekoho zvýšiť.
 • Skúška u IPMA sa realizuje kombináciou testu, praktického riešenia simulovanej situácie na projekte a osobným pohovorom. Pri skúške sú prítomní 2 vyškolení a certifikovaní hodnotitelia.
  PMI a PRINCE2  testy sú písomné.
 • Certifikát IPMA má platnosť 5 rokov, pričom jeho predĺženie je realizované dokladovaním praxe a osobnostného rozvoja. Nerobí sa opakovaná skúška. Prostredníctvom toho sa kontroluje relevantnosť certifikátu. Platnosť certifikátov limituje aj PMI u PRINCE2  je úroveň Foundation platná doživotne.
 • IPMA certifikáciu realizuje striktne nezávislá certifikačná autorita. Toto je aj u PMI. V prípade PRINCE2 je skúška realizovaná ako súčasť prípravného školenia.

IPMA certifikát (obzvlášť úrovne C, B, A) teda o svojom držiteľovi dokazuje, že:

 • Pozná relevantné postupy pre riadenie projektu.
 • Má osobnostné predpoklady pre vedenie tímu a riadenie ostatných účastníkov projektu.
 • Má skúsenosti s riadením projektov.
 • Toto preukázal pri intenzívnej písomnej a ústnej skúške s 2 nezávislými expertmi.

Na záver si dovolím jednu často používanú metaforu.

Ak si máte sadnúť do lietadla, chcete, aby ho riadil pilot, ktorý si prečítal knihu ako lietať a urobil test? Alebo pilot, ktorý okrem testu preukázal doklad o praxi? Či radšej pilot, ktorý absolvoval skúšku, preukázal prax a obstál v osobnom pohovore a simulovaných situáciách s dvoma nezávislými odborníkmi?

Ing. Peter Sochna
Prezident IPMA Slovakia
IPMA Certified Consultant and Coach