Online certifikácie podľa štandardu IPMA® na Slovensku

V IPMA Slovakia prechádzame na režim online certifikačných skúšok podľa štandardu certifikácie IPMA®. Na našej stránke nájdete informácie o našich online certifikáciách. 

V súlade s usmerneniami vlády a krízového štábu ponúkame certifikačné skúšky online. Certifikácie IPMA® úrovne A, B a C, ako aj D, uskutočníme prostredníctvom IT nástroja na videokonferenciu.

Využite krízu ako príležitosť: certifikácie IPMA® zostávajú konkurenčnou výhodou vo svete práce.

Všeobecné požiadavky na skúšku

Pre zabezpečenie podmienok kontrolovaného procesu skúšky, Vás požiadame, aby ste odišli na pokojné miesto, kde budete sami, zapli kameru a mikrofón a aby ste mali doklad totožnosti s fotografiou pripravený na identifikáciu. Vo všetkých skúškach sú povolené  pomôcky (tzv. open-book exam – uchádzači môžu používať akúkoľvek literatúru a iné pomôcky), avšak ich používanie môže negatívne ovplyvniť rýchlosť spracovania odpovedí  uchádzačom a tým výsledok jeho skúšky.

Uchádzači, ktorí sa zaregistrujú na certifikáciu od apríla 2020, vyplnia nový formulár objednávky na online certifikáciu a odovzdajú ho  počas procesu prihlasovania na certifikáciu.

Uchádzači, ktorí sa už predtým prihlásili na certifikáciu, budú pred uskutočnením online certifikácie podpisovať dodatok objednávky k online certifikácii.

Online certifikácie sa vykonávajú v zmysle Pokynov pre záujemcov a uchádzačov o certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa štandardu IPMA verzia 1.5 z apríla 2020, ICB4/ ICR verzia 4.1.1. ako aj s uplatnením vybratých výnimiek schválených IPMA® do konca septembra 2020.

Certifikačný proces je upravený v krokoch vyžadujúcich kontakt/účasť uchádzača v priestoroch certifikačnej skúšky na Online certifikáciu s možnosťou nahrávania priebehu Online časti certifikačnej skúšky.

Online certifikácia pre stupeň IPMA Level A

Certifikácia podľa IPMA® Level A sa vykonáva online ako individuálna skúška uchádzača vykonávaná dvoma virtuálne prítomnými hodnotiteľmi, ktorí preveria znalosti a spôsobilosti uchádzača:

  • Rozšírený pohovor: rozhovor o Správe o projekte predloženej uchádzačom (alebo o skúsenostiach z iných projektov so zložitosťou primeranou úrovni praxe pre stupeň A) a ostatných spôsobilostiach v oblastiach „Perspektíva“, „Ľudia“ a „Postupy“  podľa ICB4/SPS4 (trvanie do 120 min).

Online certifikácia pre stupeň IPMA Level B

Certifikácia podľa IPMA® Level B sa vykonáva online ako individuálna skúška uchádzača vykonávaná dvoma virtuálne prítomnými hodnotiteľmi, ktorí preveria znalosti a spôsobilosti uchádzača v dvoch krokoch:

  • Skúška: ústne preverenie spôsobilostí a praxe uchádzača ako projektového manažéra otvorenými otázkami na prvky spôsobilostí z oblasti „Postupy“ podľa ICB4/SPS4. (trvanie do 90 min).
  • Rozšírený pohovor: rozhovor o Správe o projekte predloženej uchádzačom (alebo o skúsenostiach z iných projektov) a ostatných spôsobilostiach podľa ICB4/SPS4 (trvanie do 120 min).

 Online certifikácia pre stupeň IPMA Level C

Certifikácia podľa IPMA® Level C sa uskutočňuje online ako individuálna skúška uchádzača vykonávaná dvoma virtuálne prítomnými hodnotiteľmi, ktorí preveria Vaše znalosti a spôsobilosti v dvoch krokoch:

  • Skúška:  ústne preverenie znalostí, spôsobilostí a praxe uchádzača ako projektového manažéra jednoduchých projektov otvorenými otázkami na prvky spôsobilostí z oblasti „Postupy“ podľa ICB4/SPS4 (trvanie 60 min.).
  • Rozšírený pohovor: rozhovor o spôsobilostiach uchádzača v oblasti „Perspektíva“ a „Ľudia“ (na základe skúseností uchádzača z vedenia jednoduchých projektov) podľa ICB4/SPS4 (trvanie do 90 min).

Online certifikácia pre stupeň IPMA Level D

Certifikácia podľa IPMA® Level D sa uskutočňuje online ako individuálna skúška uchádzača vykonávaná jedným virtuálne prítomným hodnotiteľom, ktorý preverí Vaše znalosti v dvoch krokoch:

  • Test: Uchádzač od certifikačného orgánu dostane URL odkaz, pomocou ktorého bude mať prístup k testu so 68 otázkami, na ktoré musí zodpovedať do 60 minút. Test bude realizovať pod dohľadom nášho certifikačného orgánu prostredníctvom kamery a mikrofónu na svojom počítači. Celý priebeh skúšky bude zaznamenaný.
  • Alt I) Otvorené otázky: po ukončení testu dostane uchádzač e-mailom prípadovú štúdiu s otvorenými otázkami ako MS Word dokument. Riešenie prípadovej štúdie vpisuje priamo do dokumentu. Certifikačný orgán bude tiež online prítomný v tejto 120-minútovej časti skúšky pre zabezpečenie plnenia podmienok certifikačnej skúšky. Po dokončení uchádzač zašle vyplnený dokument e-mailom a počká vo videokonferencii, kým nedostanete potvrdenie o správnom prijatí od certifikačného orgánu.

alebo

  • Alt II) Otvorené otázky: túto časť je možné nahradiť Správou o projekte, spísanou uchádzačom v predpripravenom formulári s opisom prvkov spôsobilosti podľa ICB4/SPS4, zaslanou certifikačnému orgánu v predstihu pred termínom Testu, ktorou uchádzač preukážete svoje znalosti z hodnotených prvkov spôsobilosti zodpovedajúce úrovni certifikácie IPMA level D.   

V prípade dodatočných otázok sa na nás prosím obráťte e-mailom. Spoločne nájdeme riešenie.