IPMA certifikácia a prípravné školenia cez projekt „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“

 Národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny „Nestrať prácu, vzdelávaj sa“ je v plnom prúde. Vďaka nemu majú všetci zamestnaní aj nezamestnaní jedinečnú možnosť získať príspevok na vzdelávanie.

Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, a to možnosťou cieleného vzdelávania jednotlivcov – zamestnancov pre ich lepšie uplatnenie sa na meniacom trhu práce. Projekt budú realizovať úrady práce po celom Slovensku a jeho financovanie je zabezpečené prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Hlavným cieľom projektu je preplatiť kurzy pre tých, ktorým vzdelávanie pomôže prácu nestratiť, prípadne udržať sa na trhu práce.

Ak máte záujem o školenie a certifikáciu projektových manažérov IPMA, vyberte si zodpovedajúcu úroveň certifikátu realizovaného certifikačnou autoritou IPMA Slovakia.
Proces uchádzania sa o príspevok je jednoduchý, pozostáva z 2 dokumentov, ktoré treba vyplniť a odoslať na svoj Úrad práce. Na základe zdôvodnenia potom Úrad rozhodne, či vám školenie preplatí. Maximálna výška žiadosti by mala byť 1.848 EUR. Každý záujemca može žiadať iba o jedno školenie.

Vzdelávanie musí byť úspešne ukončené najneskôr 16. októbra 2023.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.

Postup pri podávaní žiadosti

Na získanie príspevku sú potrebné 2 jednoduché kroky:
1. Registrácia
Najprv je potrebné sa zaregistrovať na ÚP prostredníctvom žiadosti záujemcu o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 
Žiadosť a vzor žiadosti nájdete na stránke ÚP
Po vyplnení stačí žiadosť odoslať mailom na Úrad práce (Oddelenie služieb pre občana) podľa miesta trvalého bydliska. Kontakty sú na https://www.upsvr.gov.sk/. Žiadatelia môžu zaniesť žiadosť aj osobne do podateľne.
Pracovníčky ÚPSVaR majú uchádzačov pridelených abecedne podľa priezviska. Niekde trvá registrácia niekoľko dní, inde to riešia obratom.

Po absolvovaní školenia sa môžete odhlásiť.

2. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie
Žiadosť a vzor žiadosti nájdete tu: https://lnkd.in/g-svwG4e
Žiadosť spolu s uvedenými prílohami vyplňte a vytlačte.

Žiadosť o poskytnutie príspevku sa zasiela na Oddelenie vzdelávania, projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa, až po zaregistrovaní na ÚP.

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie. Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na  vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kto vám poradí?

Kontakt a bližšie informácie ohľadom príspevku: ÚPSVaR, Oddelenie poradenstva a vzdelávania vo vašom okresnom meste evidencie.

Ak chcete vedieť, ako sa úspešne pripraviť na certifikáciu, informácie nájdete na https://www.ipmaslovakia.sk/priprava-na-certifikaciu/

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

0911 257 180, certification@ipmaslovakia.sk